Glowna przesylka- i warunki płatności

do sprzedaży i naprawy pojazdów mechanicznych, Nadwozia i przyczepy


§ 1 Ogólny / zakres

1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży; Nie uznajemy żadnych warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi warunkami sprzedaży lub od nich odbiegają, chyba że, zgodzilibyśmy się na ich ważność wyraźnie w formie pisemnej. Obowiązują wtedy również nasze warunki sprzedaży, jeżeli realizujesz dostawę do Klienta bez zastrzeżeń, pomimo znajomości warunków Klienta sprzecznych lub odbiegających od naszych warunków sprzedaży.

2. Wszystkie umowy, które są zawierane pomiędzy nami a Klientem w celu wykonania niniejszej umowy, muszą być określone na piśmie w niniejszej umowie.

3. Nasze warunki sprzedaży obowiązują również dla wszystkich przyszłych transakcji z klientem.


§ 2 Oferta / Oferuj dokumenty / Szacunki

1. Szacunki kosztów są, chyba że wyraźnie określono na piśmie jako wiążące, zawsze podlega zmianom.

2. Czy zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu § 145 BGB, aby się zakwalifikować, abyśmy mogli to zrobić wewnątrz 4 założyć, że tygodnie.

3. ilustracji, rysunki, Obliczenia, Zachowujemy własność wszystkich pozostałych dokumentów- i prawa autorskie; nie można ich udostępniać osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności takich dokumentów pisemnych, które są oznaczone jako „poufne”.; Przed przekazaniem ich osobom trzecim klient potrzebuje naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4. Zakres zamówienia określa wyłącznie pisemne zamówienie w formie przez nas zaakceptowanej, W szczególności podpisany formularz zamówienia lub – jeśli jest dostępny – nasze pisemne potwierdzenie zamówienia jest miarodajne i wiążące.


§ 3 Ceny / Zasady płatności

1. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano inaczej, Nasze ceny obowiązują „loco fabryka”, z wyłączeniem opakowania; zostanie to fakturowane oddzielnie.

2. W nasze ceny nie jest wliczony ustawowy podatek VAT; zostanie ona wykazana odrębnie na fakturze według stawki ustawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

3. Odliczenie rabatu wymaga specjalnego pisemnego porozumienia.

4. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano inaczej, to kwota faktury w chwili odbioru pojazdu, Płatność jest wymagalna bez potrąceń najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od pisemnego powiadomienia o ukończeniu i dostarczeniu faktury. Jeżeli Klient zalega z płatnością, więc mamy prawo, żądać ustawowych odsetek za zwłokę. W tej sprawie, udowodniono, że większe szkody spowodowane opóźnieniem, mamy prawo, aby to stwierdzić.

5. Klient ma jedynie prawo wyruszyć, jeżeli jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie uzasadnione, są przez nas niekwestionowane lub uznane. Jest on także uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania w tym zakresie, niż jego roszczenia wzajemne opierają się na tym samym stosunku umownym. Podczas korzystania z prawa zatrzymania z powodu rzekomych wad (Roszczenia gwarancyjne) Klientowi przysługuje jedynie zatrzymanie w wysokości dwukrotności kosztów naprawy, Której kwoty musi on wykazać w uzasadnionej formie i na własny koszt najpóźniej w momencie dochodzenia prawa zatrzymania.

6. Nasze ceny kalkulowane są na podstawie kosztów występujących w chwili złożenia oferty lub przyjęcia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo, aby dokonać podwyżek cen, jeśli dostawa nie nastąpi w ciągu 4 tygodni po potwierdzeniu zamówienia, przy czym zastrzeżenie zmian ma miejsce wyłącznie w przypadku zmiany kosztów spowodowanej wzrostem wynagrodzeń, Cena materiału- i następuje wzrost kosztów energii.


§ 4 Dostawa / czas dostawy

1. Nasze terminy dostaw podane są w potwierdzeniach zamówień, o ile nie podano inaczej, niewiążące terminy dostaw. Tylko wtedy możliwe są wiążące spotkania, jeżeli termin dostawy jest ustalony według kalendarza (Fixtermin).

2. Rozpoczęcie określonych przez nas terminów dostaw wymaga wyjaśnienia wszelkich kwestii technicznych. W przypadku kolejnych żądań zmian technicznych ze strony Klienta, Terminy dostaw są również wiążąco uzgodnione, zwłaszcza jeśli chodzi o kolor/wyposażenie, Terminy dostaw, Transakcje stałe nie mają już zastosowania, chyba że nowe terminy zostaną uzgodnione w sposób wiążący i pisemny w momencie ogłoszenia wniosków o zmianę.

3. Czy niedotrzymanie terminu wynika z

  • Siła wyższa, z. B. mobilizacja, Krieg, Terror, Zamieszki lub podobne wydarzenia (z. B. Strajk, lokaut)
  • Wirusy lub inne ataki osób trzecich na system informatyczny, pod warunkiem, że zostanie to wykonane z zachowaniem zwykłej ostrożności, pomimo przestrzegania środków ochronnych,
  • Przeszkody ze strony języka niemieckiego, USA i inne stosowane krajowe, UE- lub międzynarodowych przepisów prawa handlu zagranicznego lub z innych okoliczności, za które nie jesteśmy odpowiedzialni lub
  • niedostarczenie terminowe lub prawidłowe, terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu.

4. Klient ustawia, po tym jak już jesteśmy w stanie niewypłacalności, rozsądny okres karencji pod groźbą odrzucenia, tak jest po bezowocnym upływie tego okresu karencji – a przynajmniej 2 tygodnie – uzasadnione, odstąpić od umowy. Klientowi zamiast świadczenia przysługuje jedynie roszczenie odszkodowawcze w wysokości przewidywalnej szkody, jeżeli opóźnienie wynika z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub istotnego naruszenia obowiązków; W przeciwnym razie odpowiedzialność odszkodowawcza zostaje zawieszona 50 % powstałej szkody.

5. Spełnienie naszego obowiązku dostawy wymaga terminowego i prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań Klienta.

6. Jeżeli Klient zwleka z przyjęciem lub naruszy inne obowiązki współpracy, więc mamy prawo, szkody nam wyrządzone, w tym wszelkie dodatkowe wydatki, domagać się. W takim wypadku z tą chwilą na Klienta przechodzi również ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia zakupionego przedmiotu, w którym zwleka z przyjęciem.


§ 5 Przeniesienie ryzyka

1. O ile w potwierdzeniu zamówienia nie wskazano inaczej, Uzgodniono dostawę „loco fabryka”..

2. Jeśli klient o to poprosi, przesyłkę pokryjemy ubezpieczeniem transportowym; Koszty powstałe z tego tytułu ponosi Klient.


§ 6 Zgłoszenie wad i rękojmia za wady

1. Przyjmuje się uprawnienia klienta z tytułu rękojmi, że jest to zgodne z § 377 dochodzenie wynikające z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).- oraz należycie wywiązał się z obowiązku powiadomienia i potwierdził nam te obowiązki na piśmie.

2. O ile w zakupionym przedmiocie występuje wada, za którą odpowiadamy, Jesteśmy uprawnieni według naszego uznania do świadczenia uzupełniającego w postaci usunięcia wady lub dostawy zastępczej. W przypadku usunięcia wady jesteśmy zobowiązani, ponieść wszelkie koszty niezbędne do usunięcia wady, o ile w rezultacie te wartości nie wzrosną, że zakupiona rzecz została przeniesiona w inne miejsce niż miejsce spełnienia świadczenia.

3. Jeśli chodzi o późniejsze wykonanie po ustaleniu rozsądnego terminu – przynajmniej 2 tygodnie – nie udaje się, Klient ma prawo dokonać wyboru według własnego uznania, oświadczyć odstąpienie od umowy lub odpowiednią obniżkę ceny zakupu (zmniejszenie) domagać się.

4. O ile w poniższych akapitach nie określono inaczej, Dalsze roszczenia Klienta – niezależnie od przysługujących mu praw – są wykluczone. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które nie wynikały z samego przedmiotu dostawy; W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski lub inne straty finansowe Klienta.

5. Jeżeli przyczyną szkody jest celowe działanie lub rażące niedbalstwo, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. to również obowiązuje, jeżeli klient zamiast świadczenia żąda odszkodowania z powodu braku gwarantowanej przez nas jakości przedmiotu.

6. Jeżeli w sposób zawiniony naruszymy istotny obowiązek umowny, Odpowiedzialność ograniczona jest do szkód typowych dla umowy; W przeciwnym razie są one zgodne z § 4 Abs. 4 wyłączony. Dopiero wówczas można mówić o „istotnym” naruszeniu umowy, jeśli w sposób zawiniony naruszymy takie obowiązki, na których właściwym wykonaniu Klient ufa i może też polegać, ponieważ kształtują umowę.

7. Okres gwarancji wynosi 12 Słodki, obliczana na podstawie przeniesienia ryzyka.


§ 7 Obciążenie

1. Dalsza odpowiedzialność odszkodowawcza niż w § 6 Abs. 6 jest wyłączona – niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia.

2. Regulacja ust. 1 nie dotyczy roszczeń z §§ 1, 4 Ustawa o odpowiedzialności za produkt. Oni też nie mają zastosowania, jeśli chodzi o ciało- lub uszczerbek na zdrowiu z innych przyczyn prawnych.

3. Chyba, że ​​ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z § 6 Abs. 6 w przypadku roszczeń wynikających z odpowiedzialności producenta zgodnie z § 823 BGB interweniuje w związku ze szkodami majątkowymi, Nasza odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania zapewnionego przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli tak się nie stanie lub nie nastąpi całkowicie, Sami jesteśmy zobowiązani do kwoty objętej ubezpieczeniem.

4. Rozporządzenie zgodnie z ust. 1 Nie dotyczy to również przypadku pierwotnej niemożności lub niemożliwości.

5. W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, Dotyczy to również odpowiedzialności osobistej naszych pracowników, pracownicy, Pracownicy, Przedstawiciele i zastępcy agentów.


§ 8 Zatrzymanie tytułu

1. Zastrzegamy sobie prawo własności zakupionego przedmiotu do czasu otrzymania wszystkich płatności z tytułu umowy dostawy. Jeśli Klient zachowuje się niezgodnie z umową, zwłaszcza w przypadku opóźnień w płatnościach, mamy prawo, aby zabrać rzecz z powrotem. Odebranie przez nas zakupionego towaru nie oznacza odstąpienia od umowy, chyba że, wyjaśnilibyśmy to wyraźnie na piśmie. Zajęcie zakupionego przedmiotu przez nas jest zawsze równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Po odebraniu zakupionego towaru jesteśmy upoważnieni do jego używania, Dochód z eksploatacji należy zaliczyć na poczet zobowiązań klienta – pomniejszone o odpowiednie koszty eksploatacji.

2. Klient jest zobowiązany, obchodzić się z zakupionym przedmiotem z należytą ostrożnością; w szczególności jest on zobowiązany, na czas naszej zastrzeżonej własności przedmiotu dostawy na własny koszt pełne ubezpieczenie z umownym udziałem własnym w maksymalnej wysokości 1.000,00 EUR zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych (AKB) ukończyć. Jeśli konserwacja- i wymagane są prace kontrolne, Klient musi to zrobić terminowo i na własny koszt.

3. W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o tym na piśmie, abyśmy mogli złożyć pozew zgodnie z § 771 ZPO można podnieść. O ile osoba trzecia nie jest w stanie tego zrobić, nam koszty sądowe i pozasądowe powództwa zgodnie z § 771 ZPO do zwrotu, Klient odpowiada za poniesione przez nas straty.

4. Klient ma prawo, odsprzedaży zakupionego przedmiotu w ramach zwykłej działalności gospodarczej; Jednakże ceduje już na nas wszelkie roszczenia w wysokości uzgodnionej z nami kwoty końcowej faktury (W tym podatek VAT) ok, które przypada mu z tytułu odsprzedaży nabywcy lub osobie trzeciej, niezależnie od tego, czy zakupiony przedmiot został odsprzedany bez przetworzenia czy z przetworzeniem. Klient pozostaje upoważniony do ściągnięcia wierzytelności także po cesji. Nasz autorytet, do samodzielnego odebrania roszczenia, pozostaje to nienaruszone. Jednakże jesteśmy zaangażowani, aby nie odebrać roszczenia, o ile klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z pobranych wpływów, nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie złożono wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub płatności nie zostały zawieszone. Ale tak jest, możemy poprosić, aby Klient poinformował nas o scedowanej wierzytelności i jej dłużniku, udziela wszelkich informacji niezbędnych do odbioru i przekazuje powiązane dokumenty oraz dłużnikowi (strona trzecia) powiadamia o zadaniu.

5. Przetworzenie lub przekształcenie zakupionego przedmiotu przez Klienta zawsze odbywa się na nasze zlecenie. Oczekiwane przez klienta prawo do zakupionego przedmiotu trwa wraz z przedmiotem skonwertowanym. Czy sprawa dotyczy innych, które nie należą do nas, przetwarzane obiekty, Współwłasność nowej rzeczy nabywamy w stosunku obiektywnej wartości naszej zakupionej rzeczy do innych przetworzonych rzeczy w momencie przetworzenia. To samo tyczy się rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia jak zakupionej rzeczy dostarczonej w ramach rezerwacji.

6. Czy zakupiony przedmiot będzie udostępniany innym osobom?, Przedmioty, które do nas nie należą, są nierozerwalnie zmieszane, Nabywamy wówczas współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości obiektywnej tej zakupionej rzeczy do pozostałych zmieszanych rzeczy w momencie zmieszania. Mieszanie odbywa się w ten sposób, że sprawę klienta należy traktować jako sprawę główną, uznaje się to za uzgodnione, że Klient przenosi na nas proporcjonalną współwłasność. Powstałą w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność klient zachowuje dla nas.

7. Zobowiązujemy się, na żądanie Klienta zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia, niż możliwa do zrealizowania wartość naszego zabezpieczenia przewyższa kwotę podlegającą zabezpieczeniu 10 % przekracza. Wybór zabezpieczenia, które ma zostać zwolnione, należy do nas.


§ 9 Realizacja zamówienia

Zawarta umowa o naprawę lub przeróbkę pojazdów mechanicznych obejmuje przepisy prawa, W niezbędnym zakresie przeprowadzaj jazdy próbne.


§ 10 Obowiązujące prawo / Miejsce jurysdykcji / Miejsce spełnienia / Klauzula rozłączna

1. Wszelkie spory wynikające lub związane z indywidualnymi zamówieniami, łącznie z ich interpretacją, podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISE).

2. O ile w zawartej umowie nie określono inaczej, Miejscem świadczenia usług jest miejsce naszej działalności. Mamy jednak prawo, pozwać klienta w miejscu jego prowadzenia działalności.

3. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków ma zastosowanie z jakiegokolwiek powodu, być nieskuteczne lub niewykonalne lub stać się nieskuteczne lub niewykonalne, pozostałe warunki obowiązują bez zmian.


Kotschenreuther Fahrzeugbau GmbH & Współ. KG

©2024 Kotschenreuther Fahrzeugbau
Projekt i koncepcja strony internetowej autorstwa agencja reklamowa Amadeus