Poste restante- a platební podmínky

pro prodej a opravy motorových vozidel, Nástavby a přívěsy


§ 1 Všeobecné / rozsah

1. Výhradně platí naše podmínky prodeje; Neuznáváme žádné zákaznické podmínky, které jsou v rozporu s našimi podmínkami prodeje nebo se od nich odchylují, ledaže, s jejich platností bychom výslovně písemně souhlasili. I tehdy platí naše podmínky prodeje, pokud provedete dodávku zákazníkovi bez výhrad, přestože jste si vědomi podmínek zákazníka, které jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují.

2. Všechny dohody, které jsou uzavřeny mezi námi a zákazníkem za účelem plnění této smlouvy, musí být v této smlouvě stanoveny písemně.

3. Naše podmínky prodeje platí také pro všechny budoucí transakce se zákazníkem.


§ 2 Nabídka / Nabídka dokumentů / Odhady

1. Odhady nákladů jsou, pokud není výslovně písemně uvedeno jako závazné, vždy podléhají změnám.

2. Je objednávka nabídkou v souladu s § 145 BGB se kvalifikovat, takže to můžeme udělat uvnitř 4 předpokládat týdny.

3. Z ilustrací, kresby, Výpočty, Ponecháváme si vlastnictví všech ostatních dokumentů- a autorská práva; nesmějí být zpřístupněny třetím osobám. To platí zejména pro takové písemné dokumenty, které jsou označeny jako „důvěrné“.; Před jeho předáním třetím osobám vyžaduje zákazník náš výslovný písemný souhlas.

4. Rozsah objednávky je určen výhradně písemnou objednávkou v námi akceptované podobě, Směrodatný a závazný je zejména podepsaný objednávkový formulář nebo – pokud je k dispozici – naše písemné potvrzení objednávky.


§ 3 Ceny / Platební podmínky

1. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, Naše ceny platí „ze závodu“, kromě obalů; toto bude fakturováno zvlášť.

2. V našich cenách není zahrnuta zákonná DPH; bude na faktuře uveden samostatně v zákonné sazbě v den fakturace.

3. Odečtení slevy vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.

4. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je fakturovaná částka při převzetí vozidla, Platba bez srážky je splatná nejpozději do dvou týdnů od písemného oznámení o vyplnění a doručení faktury. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, tak máme nárok, požadovat zákonný úrok z prodlení. V případě, že je prokázána vyšší škoda způsobená prodlením, máme nárok, toto prosadit.

5. Zákazník má právo pouze na započtení, byly-li jeho protinároky pravomocně prokázány, jsou nesporné nebo námi uznávané. V tomto ohledu je rovněž oprávněn vykonávat zadržovací právo, než jsou jeho protinároky založeny na stejném smluvním vztahu. Při uplatnění zadržovacího práva z důvodu údajných vad (Záruční nároky) Klient má nárok pouze na zádržné ve výši dvojnásobku nákladů na opravu, jehož výši musí uplatnit doloženou formou a na vlastní náklady nejpozději při uplatnění zadržovacího práva.

6. Naše ceny jsou kalkulovány dle nákladů v době nabídky nebo přijetí objednávky. Vyhrazujeme si právo, aby došlo ke zvýšení cen, pokud dodávka není v rámci 4 týdnů po potvrzení objednávky, přičemž k této výhradě změn dochází pouze v případě změny nákladů v důsledku zvýšení mezd, Cena materiálu- a zvýšení nákladů na energii.


§ 4 dodávka / čas doručení

1. Naše dodací termíny uvedené v potvrzení objednávky jsou, Pokud není uvedeno jinak, nezávazné termíny dodání. Závazné schůzky jsou dostupné pouze tehdy, je-li termín dodání stanoven podle kalendáře (Fixtermin).

2. Začátek námi uvedených dodacích termínů vyžaduje vyjasnění všech technických otázek. V případě následných požadavků na technické změny ze strany klienta, Dodací lhůty jsou také závazně dohodnuty, zejména pokud jde o barvu/výbavu, Termíny dodání, Pevné transakce již neplatí, nejsou-li nové termíny závazně a písemně dohodnuty při oznámení žádostí o změnu.

3. Je nedodržení termínu z důvodu

  • vyšší moc, z. B. mobilizace, Krieg, Teror, Nepokoje nebo podobné události (z. B. Stávkovat, výluka)
  • Virus nebo jiné útoky třetích stran na IT systém, za předpokladu, že se tak děje s obvyklou péčí i přes dodržení ochranných opatření,
  • Překážky kvůli němčině, USA a další aplikované národní, EU- nebo mezinárodními předpisy práva zahraničního obchodu nebo z důvodu jiných okolností, za které neneseme odpovědnost popř
  • nedodání včas nebo řádně, lhůty se přiměřeně prodlužují.

4. Klient nastaví, poté, co jsme již ve výchozím nastavení, přiměřenou dobu odkladu s hrozbou zamítnutí, je tedy po marném uplynutí této doby odkladu – což je minimálně 2 týdnů – oprávněné, k odstoupení od smlouvy. Zákazník má nárok na náhradu škody místo plnění pouze ve výši předvídatelné škody, je-li prodlení způsobeno úmyslem nebo hrubou nedbalostí nebo podstatným porušením povinností; V opačném případě je odpovědnost za škodu pozastavena 50 % škody, která vznikla.

5. Splnění naší dodací povinnosti vyžaduje včasné a řádné plnění povinností zákazníka.

6. Pokud se zákazník dostane do prodlení s přijetím nebo poruší jiné povinnosti spolupracovat, tak máme nárok, škoda, která nám byla způsobena, včetně případných dalších výdajů, požadovat. V tomto případě přechází na zákazníka také nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zakoupeného zboží, ve kterém je v prodlení s přijetím.


§ 5 Přenos rizika

1. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, Dodání „ze závodu“ je dohodnuto.

2. Pokud to zákazník požaduje, dodávku uhradíme pojištěním dopravy; Náklady vzniklé v této souvislosti nese zákazník.


§ 6 Hlášení závad a záruka na závady

1. Přebírají se záruční práva zákazníka, že je to podle § 377 vyšetřování podle německého obchodního zákoníku (HGB).- a řádně splnila výpovědní povinnosti a tyto povinnosti vůči nám písemně uplatnila.

2. Pokud se na zakoupené věci vyskytne vada, za kterou odpovídáme, Jsme oprávněni dle svého uvážení poskytnout dodatečné plnění ve formě odstranění vady nebo náhradní dodávky. V případě odstranění závady jsme povinni, nést veškeré náklady nutné k odstranění závady, pokud se v důsledku toho tyto nezvýší, že zakoupená věc byla přivezena na jiné místo, než je místo plnění.

3. Pokud jde o následné plnění po stanovení přiměřeného termínu - minimálně 2 týdnů – selže, zákazník je oprávněn zvolit dle vlastního uvážení, prohlásit odstoupení nebo odpovídající snížení kupní ceny (redukce) požadovat.

4. Pokud není v následujících odstavcích uvedeno jinak, Další nároky zákazníka – bez ohledu na jeho práva – jsou vyloučeny. Neneseme tedy odpovědnost za případné škody, která nevznikla ze samotného předmětu dodávky; Zejména neneseme odpovědnost za ušlý zisk nebo jiné finanční ztráty zákazníka.

5. Pokud je příčinou škody úmysl nebo hrubá nedbalost, odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními. to platí také, požaduje-li zákazník místo plnění náhradu škody z důvodu nedostatku námi garantované jakosti věci.

6. Pokud zaviněně porušíme podstatnou smluvní povinnost, Odpovědnost je omezena na škodu typickou pro smlouvu; Jinak jsou v souladu s § 4 Břišní svaly. 4 vyloučeno. Teprve pak lze hovořit o „závažném“ porušení smlouvy, pokud takové povinnosti zaviněně porušíme, na jehož řádné plnění zákazník důvěřuje a může se na něj také spolehnout, protože tvoří smlouvu.

7. Záruční doba je 12 Bonbón, vypočítané z převodu rizika.


§ 7 Odpovědnost

1. Další odpovědnost za škodu než v § 6 Břišní svaly. 6 je vyloučen - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku.

2. Nařízení odst. 1 se nevztahuje na nároky podle §§ 1, 4 Zákon o odpovědnosti za výrobek. Ani oni neplatí, pokud jsme pro tělo- nebo poškození zdraví z jiných zákonných důvodů.

3. Není-li omezení odpovědnosti v souladu s § 6 Břišní svaly. 6 v případě nároků vyplývajících z odpovědnosti výrobce v souladu s § 823 BGB zasahuje kvůli škodám na majetku, Naše odpovědnost je omezena na odškodnění poskytnuté pojišťovnou. Pokud k tomu nedojde nebo nedojde úplně, Sami jsme povinni do výše, na kterou se pojištění vztahuje.

4. Nařízení podle odst. 1 To také neplatí v případě počáteční neschopnosti nebo nemožnosti.

5. V rozsahu, v jakém je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena, To platí i pro osobní odpovědnost našich zaměstnanců, zaměstnanci, Zaměstnanci, Zástupci a zástupci.


§ 8 Zachování titulu

1. Vyhrazujeme si vlastnictví zakoupeného předmětu až do přijetí všech plateb z dodací smlouvy. Pokud se zákazník chová v rozporu se smlouvou, zejména v případě pozdní platby, máme nárok, vzít věc zpět. Toto zpětné převzetí zakoupeného zboží z naší strany nepředstavuje odstoupení od smlouvy, ledaže, výslovně bychom to písemně vysvětlili. Pokud zakoupenou věc zabavíme, jedná se vždy o odstoupení od smlouvy. Po převzetí zpět zakoupené věci jsme oprávněni ji použít, Výnosy z těžby musí být započteny proti závazkům zákazníka – po odečtení odpovídajících nákladů na těžbu.

2. Zákazník je povinen, zacházet se zakoupeným zbožím opatrně; zejména je povinen, po dobu našeho vyhrazeného vlastnictví předmětu dodávky na vlastní náklady plně komplexní pojištění se smluvně dohodnutou spoluúčastí max. 1.000,00 EUR dle ustanovení Všeobecných podmínek pojištění motorových vozidel (AKB) dokončit. Pokud údržba- a je nutná kontrolní práce, toto musí zákazník provést včas na vlastní náklady.

3. V případě zabavení nebo jiných zásahů třetích osob nás musí zákazník neprodleně písemně informovat, abychom mohli podat žalobu podle § 771 ZPO lze zvýšit. Dokud to třetí strana není schopna, nám soudní a mimosoudní náklady řízení v souladu s § 771 ZPO k proplacení, zákazník je odpovědný za ztrátu, která nám vznikne.

4. Zákazník je oprávněn, k dalšímu prodeji zakoupené věci v běžném obchodním styku; Ten nám však již postupuje všechny pohledávky ve výši s námi dohodnuté konečné fakturované částky (Včetně DPH) ab, která mu připadne z dalšího prodeje jeho kupujícímu nebo třetí osobě, bez ohledu na to, zda byla zakoupená věc dále prodána bez zpracování nebo se zpracováním. Zákazník zůstává oprávněn vymáhat pohledávku i po postoupení. Naše autorita, vymáhat pohledávku sami, zůstává tímto nedotčena. Jsme však zavázáni, nevymáhat pohledávku, pokud zákazník plní své platební závazky z inkasovaného výtěžku, není v prodlení s platbami a zejména nebyl podán žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo byly pozastaveny platby. Ale je to tak, můžeme požádat, že nás zákazník informuje o postoupené pohledávce a jejím dlužníkovi, poskytne veškeré informace potřebné k inkasu a předá související dokumenty a dlužníkovi (třetí strana) oznamuje zadání.

5. Zpracování nebo transformace zakoupeného předmětu zákazníkem je vždy prováděna naším jménem. Očekávané právo zákazníka na zakoupený předmět trvá i u přeměněného předmětu. Bude to záležitost s ostatními, které nám nepatří, zpracované objekty, Nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru objektivní hodnoty námi zakoupené věci k ostatním zpracovávaným věcem v době zpracování. Pro předmět vzniklý zpracováním platí totéž, co pro zakoupený předmět dodaný na základě rezervace.

6. Bude zakoupená položka sdílena s ostatními, Předměty, které nám nepatří, se neoddělitelně mísí, Poté nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru objektivní hodnoty této zakoupené věci k ostatním smíšeným věcem v době smíchání. Míchání probíhá tímto způsobem, že na věc zákazníka je třeba pohlížet jako na hlavní věc, toto se považuje za dohodnuté, že na nás zákazník převede poměrné spoluvlastnictví. Zákazník si pro nás ponechává výsledné výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

7. Zavazujeme se, na žádost zákazníka uvolnit jistotu, na kterou máme nárok, než realizovatelná hodnota našeho zajištění převyšuje nárok, který má být zajištěn 10 % přesahuje. Je naší odpovědností vybrat cenný papír, který se má uvolnit.


§ 9 Vyřízení objednávky

Součástí uzavřené smlouvy na opravu nebo přestavbu motorových vozidel je zákon, V nezbytném rozsahu provádějte zkušební jízdy.


§ 10 Aplikované právo / Místo soudní příslušnosti / Místo plnění / Doložka o oddělitelnosti

1. Veškeré spory vyplývající z jednotlivých objednávek nebo v souvislosti s nimi, včetně jejich výkladu, podléhají výhradně německému právu, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISE).

2. Není-li v uzavřené smlouvě uvedeno jinak, Naším místem podnikání je místo plnění. Máme však nárok, žalovat zákazníka v jeho provozovně.

3. Pokud z jakéhokoli důvodu platí některá z výše uvedených podmínek, být neúčinné nebo nevymahatelné nebo se stanou neúčinnými nebo nevymahatelnými, zbývající podmínky platí beze změny.


Kotschenreuther Fahrzeugbau GmbH & spol. KG

©2024 Kotschenreuther Fahrzeugbau
Web design a koncepce od reklamní agentura amadeus